หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๑) - ๒๔๗๒.pdf/37

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๙
พระสงฆ์ที่รับเข้าถัง
ถานาที่เป็นเปรียญ ๓ ประโยค
ถานาสามัญ ๘๐
เปรียญ ๓ ประโยค
พระอนุจร ๒,๐๐๙
สามเณรเปรียญ ๓ ประโยค
 รวม ๒,๑๕๙
หัวเมือง
พระสงฆ์ที่มีนิตยภัตร
พระราชาคณะ
พระครู
เปรียญ
 รวม
พระสงฆ์ที่รับเข้าถัง
ถานา ๑๖
เปรียญ
พระอนุจร ๒๗๑
 รวม ๒๙๕

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๕๔ รูป องค์ละ ๕ ตำลึง เป็นเงิน ๖๑๓ ชั่ง ๑๐ ตำลึง