หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/12

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

จับตัวเจ้านครแลบุตรภรรยาได้ มาจำไว้ที่เมืองสงขลา เจ้าตากให้ถอดพระยาสงขลา วิเถียน ออกจากราชการ ตั้งนายโยม บิดานายรอง เปนพระยาสงขลา ให้อยู่กับเมืองนคร เจ้าตากมาประทับอยู่ที่เมืองสงขลา จอมแหลมสน บิดาเจ้าพระยาสงขลา รับทำอากรรังนกเกาะห้า รับอากรมาแต่ผู้ใด จะเปนเงินส่วยเท่าใด ขุนพรหมเสนาไม่แจ้ง จอมแหลมสนมีบุตรผู้ชายห้าคน พี่ผู้ใหญ่ที่หนึ่งชื่อ เยียน ที่สองชื่อ หนู ที่สามชื่อซินเสง ที่สี่ชื่อ เถียนเซง ที่ห้าชื่อ ยกเซง รวมกันห้าคนจอมแหลมสนถวายตัวทำบาญชีรายบุตรภรรยาข้าทาษชายหญิงทรัพย์สิ่งของทูลเกล้าฯ ถวายเจ้าตาก ๆ ดำรัสว่า มาหลายบ้านมาหลายเมืองแล้ว หามีผู้ใดจะมาสามิภักดิเหมือนอย่างนี้ไม่ รับสั่งว่า สิ่งของทั้งนั้นคืนให้จอมแหลมสนเอาไว้เปนทุนค้าขายเถิด ให้รับเอาแต่ยาแดงห้าลังแจกให้นายทัพนายกอง กับขอเอาบุตรผู้ชายชื่อ ซินเสง น้องที่สาม ไปใช้สอยคนหนึ่ง แล้วรับสั่งกำชันกับนายทัพนายกองว่า อย่าให้พวกกองทัพไปทำอันตรายสิ่งหนึ่งสิ่งใดในบ้านแหลมสน ครั้นเสร็จราชการ กองทัพกลับเข้าไปณกรุงเทพพระมหานคร เอาตัวเจ้านคร พระยาสงขลา วิเถียน บุตร ภรรยา เข้าไปด้วย ๚

 ครั้งนั้น พอซินเสงเปนมหาดเล็กติดไปกับเจ้าตาก เจ้าตากกลับเข้าไปถึงกรุงเทพพระมหานคร เจ้าตากเอาบุตรเจ้านครเปนห้ามคนหนึ่ง แล้วรับสั่งให้ภาคทัณฑ์โทษเจ้านครไว้ โปรดให้เจ้านครออกมาเปนเจ้านครต่อไป พระยาสงขลา วิเถียน ติดคุกอยู่ณกรุงเทพ