หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

“มาตรา ๑๓๑ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๑) จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน