หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/8

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๒ น่า ๒๔๐
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ไม่เกินวันละสิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังทำการขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๖๐ ถ้าทำการขาดตกบกพร่องในอันที่จะปฏิบัติการภายในเวลาอันควรให้ต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๒๕๔, ๑๒๕๘ ฤๅ ๑๒๗๐ ว่าด้วยการจดทะเบียนนั้น ท่านว่า ผู้ชำระบาญชีทุกคนมีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่งไม่เกินวันละห้าบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังทำการขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๖๑ ถ้ารายงานอันบังคับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๖๗ นั้น มิได้ยื่นยังหอทะเบียนภายในเวลาอันควร ท่านว่า ผู้ชำระบาญชีทุกคนมีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่งไม่เกินวันละห้าบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังคงทำการขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๖๒ ถ้าในรวางชำระบาญชีการประชุมใดอันบังคับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ มาตรา ๑๑๗๓ ฤๅ ๑๒๖๘ นั้น มิได้เรียกให้ประชุมกัน ท่านว่า ผู้ชำระบาญชีทุกคนมีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่งไม่เกินวันละยี่สิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังทำการขาดตกบกพร่อง