หน้า:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๒๔๗๑.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๑๒๗ หน้า ๑๒๗
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า สมควรจะให้นายตำรวจภูธรชั้นสัญญาบัตรมีอำนาจบางอย่างในการไต่สวนชั้นต้น เพื่อยังความสะดวกให้มียิ่งขึ้นในการปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญา

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้