หน้า:พรบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง กอ ๑๒๙ (๒๔๕๓).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๗ น่า ๕๖
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

จากรายงานกระทรวงมหาดไทยแลกระทรวงนครบาลว่า ประชาชนทั้งหลาย ไม่เลือกว่าชั้นใด ชาติใด สาสนาใด ได้พร้อมกันกระทำการกุศลตามลัทธิแห่งตน ๆ ตลอดทั่วพระราชอาณาเขตร เปนที่พอพระราชหฤไทยในความจงรักภักดีของประชาชนทั้งหลายอย่างยิ่ง ขอผลแห่งความจงรักภักดีแลกะตัญญูกะตะเวทีตาคุณที่มีอยู่ในน้ำใจของประชาชนทั้งหลายทั่วไปนั้นจงบันดาลดลให้เกิดความศุขสวัสดิ์ทั่วกันเทอญ ๚

ประกาศมาณวันที่ ๙ เดือนธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒

ด้วยการที่พาสาตราวุธไปในที่ประชุมชนถนนหนทางหลวงสาธารณสถานต่าง ๆ เปนเหตุให้มีคดีเรื่องทำร้ายร่างกายแลฆ่ากันตาย