หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๗๘ (๗).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๙
เล่ม ๕๓ หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๘
(ฉะบับที่ ๗)

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘)
  •   อาทิตย์ทิพอาภา
  •   พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ณวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๙
เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน