หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๗๘ (๗).pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๓ หน้า ๖๔
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

บังคับใจรัฐบาล หรือจะข่มขู่ประชาชน ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าเจ็ดปี และให้ปรับไม่เกินกว่าสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ผู้ใดทราบความประสงค์ดั่งกล่าวแล้วข้างต้นนี้ และบังอาจเข้ามีส่วนด้วยในการนัดหยุดงาน หรือการปิดงานงดจ้าง หรือการนัดหยุดการค้าขายดั่งกล่าวแล้วนั้น ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี และให้ปรับไม่เกินกว่าพันบานด้วยอีกโสดหนึ่ง

๓) ผู้ใดบังคับหรือพยายามบังคับด้วยทำให้กลัว หรือขู่ว่าจะทำร้าย หรือใช้กำลังกระทำร้ายด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามีส่วนในการนัดหยุดงาน หรือการปิดงานงดจ้าง หรือการนัดหยุดการค้าขายดั่งที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒ แห่งมาตรานี้ก็ดี หรือให้ช่วยเหลือในการนัดหยุดงาน หรือการปิดงานงดจ้าง หรือการนัดหยุดการค้าขายดั่งว่านั้นก็ดี ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าเจ็ดปี และให้ปรับไม่เกินกว่าสองพันบาทด้วยอีกโสกหนึ่ง

๔) ผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งที่ได้ระบุไว้ในมาตรานี้ และการกระทำผิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผน