หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

ไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๔๙๙"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔๖ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๓๔๖ ผู้ใดใช้ชื่อหรือยี่ห้อซึ่งมีอักษรไทยว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดั่งกล่าว ในดวงตรา ป้ายสือ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้ชื่อหรือยี่ห้อดั่งกล่าว"