หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

ที่จะใช้คำว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำหน้าชื่อ ได้ใช้คำว่า "บริษัท" นำหน้าชื่อก็มี หรือใช้ชื่อลอย ๆ โดยไม่มีคำบอกประเภทของห้างหุ้นส่วนก็มี ผู้เห็นชื่อห้าง ไม่อาจทราบได้ว่า เป็นร้านค้าของบุคคลคนเดียวหรือเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทใด ทั้งนี้ เพราะการใช้ชื่อนั้น ในปัจจุบัน กฎหมายลักษณะอาญาบังคับไว้เพียงว่า ผู้มิใช่บริษัทจำกัด จะใช้คำว่า "จำกัด" ไว้ท้ายชื่อมิได้ และผู้ที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องใช้คำว่า "จำกัด" ไว้ท้ายชื่อเท่านั้น

เพื่อความเป็นระเบียบ และเพื่อให้ประชาชนทราบได้ทันทีในเมื่อเห็นชื่อร้านค้าว่า ร้านค้านั้น ๆ เป็นของบุคคลธรรมดาหรือเป็นของห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคล ถ้าเป็นของห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลประเภทใด กล่าวคือ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นบริษัทจำกัด และเมื่อทราบว่า เป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคลประเภทใดแล้ว ก็อาจไปขอตรวจสอบต่อหอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทเหล่านั้นจดทะเบียนไว้ประการใด เช่น มีวัตถุประสงค์อย่างใด มีใครเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ และใครเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อในนิติกรรมต่าง ๆ แทนห้างหุ้นส่วนบริษัทเหล่านั้นได้ เป็นต้น วิธีนี้อาจเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยมิให้ประชาชนถูกหลอกลวงหรือเข้าใจผิดในฐานะของร้านค้าต่าง ๆ ได้