หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๐.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๔ น่า ๑๗๒
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕) ผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ได้ระบุไว้ในมาตรานี้ และการกระทำผิดนั้นเปนส่วนหนึ่งของแผนการที่จะล้างล้มรัฐบาลก็ดี จะให้เปลี่ยนแปลงประเพณีการเมืองฤๅเศรษฐกิจด้วยใช้กำลังบังคับฤๅกระทำร้ายก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตร์ ฤๅจำคุกมันไว้จนตลอดชีวิตร์”

ประกาศมาณวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เปนปีที่ ๔ ในรัชกาลปัตยุบัน