หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๓๘ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนั้น

มาตรา ๑๔๒ วรรค ๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๒ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค ๑ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปี และปรับตั้งแต่สิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท