หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๓).pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๘๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๕–๑๕๖–๑๕๘–๑๕๙ และ ๑๖๐ แห่งกฎหมายลักษณะอาชญา และใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๕๕. . .“จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

มาตรา ๑๕๖. . .“จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง. . .“จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

วรรค ๒. . .“จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

มาตรา ๑๕๙. . .“จำคุกไม่เกินสามปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”