หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/59

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สมเด็จพระมณีวงศทรงม้าเลียบพระนคร