หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/7

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
(๒)
พิธีวันคำรบ เสด็จเลียบพระนคร – ทรงยานมาศไปประทับ