หน้า:สัญญากรุงเทพฯ กับกรุงอังกฤษเป็นทางไมตรีค้าขายกัน (๒๓๓๙).pdf/24

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๔
๔๑ เกลตลี่น หาบละ บาท
๔๒ ครั่ง หาบละ สลึง
๔๓ ป่านไบ หาบละ สลึง
๔๔ ปลาแห้ง หาบละ สลึง
๔๕ ปลาใบไม้ หาบละ บาท
๔๖ ฝาง หาบละ สลึงเฟื้อง
๔๗ เนื้อเคมแห้ง หาบละ บาท
๔๘ เปลือกปะโลง หาบละ สลึง
๔๙ ไม้แดง หาบละ สลึง
๕๐ ไม้ดำ หาบละ สลึง
๕๑ เข้าสาร เกียนละ บาท

 ข้อ  เปนของที่เสียภาษีชั้นในตามพิกัดนี้ ภาษีนั้นจะเรียกมาขึ้นไปไม่ได้ เมื่อใดบันทุกกำปั่นไป ไม่ตอ้งเสีย ๚ะ

๕๒ น้ำตานทรายขาว หาบละ สลึง
๕๓ น้ำตานทรายแดง หาบ สลึง
๕๔ ฝ้ายเม็ด ฝ้ายบด ๑๐ ลด
๕๕ พริกไท หาบละ บาท
๕๖ ปลาทู ๑๐๐๐๐ ละ บาท
๕๗ ถั่วทุกอย่าง ๑๒ เอา
๕๘ กุ้งแห้ง ๑๒ เอา
๕๙ งาเม็ด ๑๒ เอา
๖๐ ไหมลาว ๑๒ เอา
๖๑ ขี้ผึ้ง ๑๕ เอา
๖๒ ไขเนื้อ หาบละ บาท
๖๓ เกลือ เกียนละ บาท
๖๔ ยาสูบ ๑๐๐๐ ละ สลึง

 ข้อ  แต่บันดาสิ่งของทั้งปวงนอกจากพิกัดที่เขียนไว้ในหนังสือที่เสียกันอยู่ในบ้านในเมืองเท่าไร ให้เรียกยืนอยู่แต่เท่านั้น อย่าให้เรียกเพิ่มทวีขึ้นไป แล้วอย่าให้เรียกภาษีเปน ๒ ชั้น เมื่อลงบันทุกเรือ ไม่ตอ้งเสียภาษีอีก ๚ะ

 ลงชื่อปิดตราเซอยอนโบวริง ราชทูตอังกฤษ
 ลงชื่อปิดตราท่านผู้สำเร็ธราชการฝ่ายไทห้าดวง