หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/57

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
57
  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแรงงานอาเซียน

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน
  • คณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอาเซียน

9. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน

10. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

11. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน