หน้า:Constitution française (1791).pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ฝรั่งเศส
สมัชชาแห่งชาติ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์
เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 1791 ดี ฌ ง
สำนักพิมพ์ เป. โกส
พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด