หน้า:Constitution française (1791).pdf/7

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
4
รัฐธรรมนูญ

9. มนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะถูกประกาศว่ามีความผิด ถ้าเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจับกุมผู้นั้น ความรุนแรงทั้งหลายที่ไม่จำเป็นต่อการให้ได้ตัวผู้นั้นมา กฎหมายจะต้องห้ามปรามไว้ให้เคร่งครัด

10. ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่จำต้องร้อนใจเพราะความเห็นของตน แม้เป็นความเห็นทางศาสนา ถ้าการแสดงความเห็นเช่นนั้นไม่ขัดต่อความเรียบร้อยสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติ

11. การสื่อความคิดและความเห็นได้อย่างเสรีนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งซึ่งทรงคุณค่าสูงสุด พลเมืองทุกคนจึงสามารถพูด เขียน และพิมพ์ได้อย่างเสรี แต่ต้องรับผิดเมื่อใช้เสรีภาพนี้ไปในทางมิชอบในกรณีที่กฎหมายกำหนด

12. การรับประกันสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนั้นต้องอาศัยกองกำลังสาธารณะ กองกำลังนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งปวง และมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของบรรดาคนที่ได้รับมอบกองกำลัง

13. ภาษีส่วนรวมจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบำรุงรักษากองกำลังสาธารณะและต่อค่าใช้จ่ายในการบริหาร ภาษีต้องแบ่งเก็บ[1] ในหมู่พลเมืองอย่างเสมอภาคกันโดยคำนึงถึง[2] กำลังทรัพย์ของเขาเหล่านั้น

  1. CNRTL (2012f) ว่า คำกริยา "répartir" โดยทั่วไปหมายถึง แบ่งปันหรือแบ่งส่วนในระหว่างคนต่าง ๆ (artager, diviser quelque chose entre diverses personnes) และในทางเศรษฐกิจหรือการเมือง หมายถึง แบ่งปริมาณหรือยอดรวมเพื่อกำหนดสัดส่วน (diviser une quantité, une somme globale pour déterminer une quotité) ส่วน Boïelle & V. Payen-Payne (1903, p. 482) ว่า คำกริยา "répartir" โดยทั่วไปแปลว่า แบ่งส่วน, กระจาย, หรือแบ่งสรร (to divide, to distribute, to portion out) และจะแปลว่า ประเมิน (to assess) ก็ได้ เช่น "répartir les contributions" แปลว่า ประเมินภาษี (to assess taxes)
  2. CNRTL (2012d) ว่า สำนวน "en raison de" (แปลตรงตัวว่า ในเหตุผลของ) หมายความว่า โดยคำนึงถึง หรือโดยสัมพันธ์กับ (à proportion de, par rapport à)