รูปที่ ๑
เครื่องนมัสการทองทิศของหลวง

รูปที่ ๒
เครื่องทองห้าของหลวง

รูปที่ ๓
เครื่องทองน้อย

รูปที่ ๔ รูปที่ ๕
กระบะเครื่องนมัสการกระบะถมของหลวง กระบะเครื่องห้า

รูปที่ ๗ รูปที่ ๖
กระบะเครื่องบูชาไม่มีเชิง เครื่องบูชาวิปัสสนา

รูปที่ ๘
ขวดจีนเขียนลายฮ่อ

รูปที่ ๙
ลายฮ่อเขียนผนังพระอุโบสถวัดราชโอรส

รูปที่ ๑๐
ม้าหมู่ใหญ่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

รูปที่ ๑๑
โต๊ะเครื่องบูชาตามแบบจีน

รูปที่ ๑๒
โต๊ะกิมตึ๋ง

รูปที่ ๑๓
โต๊ะเครื่องบูชาอย่างใหญ่แบบหลวงในรัชกาลที่ ๕

รูปที่ ๑๔
ชิ้นที่ต้องมีเปนหลักโต๊ะ