เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง/คำนำ

คำนำ

เมื่อทำบุญศพเจ้าจอมมารดาชุ่ม มารดาข้าพเจ้า ครบสัปตมวารและปัญญาสมวาร ข้าพเจ้าได้เลือกเรื่องซึ่งพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณแต่ก่อนมาพิมพ์แจกคราวละเรื่อง เปนเรื่องที่ข้าพเจ้าแต่งเองทั้ง ๒ คราว บัดนี้ จะทำบุญศพครบศตมาห จะใคร่พิมพ์หนังสือมิตรพลีเปนของถวายและจ่ายแจกท่านผู้ช่วยงารเปนการสนองพระคุณอิกสักเรื่อง ๑ รู้สึกว่า ควรจะหาเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้แต่งไว้เองมาพิมพ์ให้เข้าชุดกัน จึงตรวจดูหนังสือวชิรญาณ พบเรื่องซึ่งเห็นพอสมควรจะคัดมาพิมพ์ได้ในคราวนี้ ๓ เรื่อง คือ เรื่อง อธิบายด้วยประโยชน์ของการเที่ยวเคร่ ข้าพเจ้าแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เรื่อง ๑ ความเห็น เรื่อง วิชาหัดเด็ก ข้าพเจ้าแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เรื่อง ๑ เรื่อง หัดให้ใบ้พูด ข้าพเจ้าแต่งเมื่อครั้งไปยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๓๔ เรื่อง ๑ จึงได้ให้คัดมารวมพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ หวังใจว่า ท่านทั้งหลายผู้ได้รับไปจะพอใจอ่าน

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มีแก่ใจช่วยงารศพมารดาของข้าพเจ้า ทั้งที่ได้อนุโมทนาในการกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ ขอจงรับส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญเปนธรรมบรรณาการจงทั่วกัน เทอญ

  • ลายมือชื่อของกรมพระดำรงราชานุภาพ
  • วังวรดิศ
  • วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖