เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี/คำนำ

คำนำ

ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล) ซึ่งกำหนด ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑ หลวงอรรถปรีชาชนูปการ อธิบดีกรมอัยยการ ผู้เคยเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นมิตรของผู้วายชนม์ ได้นำนายอนันต์ จำเนียรกุล ซึ่งเป็นผู้แทนของคณะเจ้าภาพ มาติดต่อกับกรมศิลปากรขอเรื่องหนังสือสำหรับพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานนี้ กรมศิลปากรทราบว่า หลวงจำเนียรคดีเป็นชาวสุพรรณ จึงแนะนำให้พิมพ์ นิทานโบราณคดี เรื่อง ห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับเรื่อง อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ของคณะกรรมการทำอักขรานุกรมภูมิศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสถาน รวม ๒ เรื่องในเล่มสมุดเดียวกัน ฝ่ายเจ้าภาพเห็นชอบด้วยกับคำแนะนำของกรมศิลปากร จึงตกลงพิมพ์หนังสือ ๒ เรื่องดังกล่าวนั้นในสมุดเล่มนี้.

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งบุตรและภรรยาของผู้วายชนม์ให้พิมพ์หนังสือนี้แจกเป็นวิทยาทาน และหวังใจว่า หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปอ่านตามสมควร.


  • กรมศิลปากร
  • ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๑