แจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 มกราคม ร.ศ. 126

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วิธีการปกครองได้จัดลงเปนแบบเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักร์แล้ว แต่ชื่อตำแหน่งยังเรียกผิดกันอยู่ในบางมณฑล การที่ใช้คำเรียกผิดกันนั้นเปนที่ลำบากแก่กฎหมายและหนังสือราชการ เพราะต้องแยกตามท้องที่ ๆ ใช้คำต่างกัน ควรเรียกชื่อตำแหน่งให้เหมือนกัน คือ มณฑลพายัพ ตำแหน่งนายอำเภอ ซึ่งเรียกว่า นายแขวง นั้น ต่อไปให้เรียกว่า "นายอำเภอ" และ แขวง ต่อไปให้เรียกว่า "อำเภอ" ตำแหน่งกำนันซึ่งเรียกว่า นายแคว้น ต่อไปให้เรียกว่า "กำนัน" แคว้น ให้เรียกว่า "ตำบล" ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเรียกว่า แกบ้าน ต่อไปให้เรียกว่า "ผู้ใหญ่บ้าน" และในมณฑลปัตตานี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเรียกว่า นายบ้าน ต่อไปให้เรียกว่า "ผู้ใหญ่บ้าน"

อนึ่ง หัวเมืองขึ้นหลายเมืองซึ่งรวมการปกครอง เรียกว่า "บริเวณ" นั้น ต่อไปใหเรียกว่า "จังหวัด" แทนคำว่า บริเวณ ทุกแห่ง ๚

แจ้งความมาณวันที่ ๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนิกรกิติการ ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร์ ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองแพร่ ให้พระพิบูลย์สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองปราณบุรี ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร์ ให้หม่อมเจ้าปรานีเนาวบุศย์ ไปเปนผู้ว่าราชการเมืองปราณบุรี รับราชการตามหน้าที่สืบไป ๚

แจ้งความมาณวันที่ ๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

ด้วยตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครพนมและเมืองขอนแก่นยังว่างอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายนายชุ่ม ผู้ช่วยข้าหลวงสรรพากรมณฑลอุดร รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครพนม ย้ายขุนธนผลประโยชน์รัฐ ผู้ช่วยราชการเมืองบุรีรัมย์ ไปรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองขอนแก่น สืบไป ๚

ศาลาว่าการมหาดไทย

แจ้งความมาณวันที่ ๒๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"