แม่แบบ:จบสดมภ์

แม่แบบนี้ใช้สำหรับสิ้นสุดการแบ่งเนื้อหาออกเป็นคอลัมน์

วิธีใช้แก้ไข

ให้ X เป็นจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแบ่ง เช่น 3 คอลัมน์ ให้ใช้ col-3

{{col-begin}}
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ 1
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ 2
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ X
{{col-end}}