ฐิ

แม่แบบแสดง ญ และ ฐ แบบไม่มีเชิง
ญญ {{}} ญั {{ญั}} ญิญิ {{ญิ}} ญิํ {{ญิํ}} ญีญี {{ญี}}
ญ่ {{ญ่}} ญ้ {{ญ้}} ญ์ {{ญ์}} ญํญํ {{ญํ}} ญ๎ {{ญ๎}}
ฐฐ {{}} ฐั {{ฐั}} ฐิฐิ {{ฐิ}} ฐิํ {{ฐิํ}} ฐีฐี {{ฐี}}
ฐํฐํ {{ฐํ}} ฐ๎ {{ฐ๎}}
แม่แบบที่เกี่ยวเนื่อง
นิคหิต