วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สร้างอักษรโรมันในแบบอักษรกอทิก (Gothic script) อย่างในรูปด้านล่างนี้

หมายเหตุ แม่แบบนี้อาจแสดงผลผิดพลาด ถ้าไม่มีแบบอักษรในกลุ่ม UniFraktur

วิธีใช้แก้ไข

{{อักษรกอทิก|ตัวอักษรที่ต้องการ}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{อักษรกอทิก|I you we they he she it}}

I you we they he she it