แม่แบบ:เห็นด้วย

เห็นด้วย

วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ลงคะแนนโหวต ในหน้าพูดคุย กรณีที่เห็นด้วย

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{เห็นด้วย}} -- ~~~~ -- ((ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี)) 

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • เห็นด้วย -- ((ชื่อผู้ลงคะแนน)) -- ((ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี))

ดูเพิ่มแก้ไข