โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี
นายสวนมหาดเล็กแต่ง
แจกในการกฐินพระราชทาน
มหาอำมาตย์ตรี พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ
ณวัดเวฬุราชิณ
พระพุทธศักราช ๒๔๗๐
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรมแก้ไข

  • สวน มหาดเล็ก, นาย. (2470). โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์ตรี พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ ณวัดเวฬุราชิณ พระพุทธศักราช 2470).
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก