ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘๑) - ๒๕๑๐.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(5,225 × 7,816 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 4.18 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 75 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 81  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q1416884
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร
เล่มที่ 81
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q1416884
โรงพิมพ์
English: Printing House of the Welfare Centre of Pak Kret
ไทย: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด
คำอธิบาย
English: This volume consists of:
  1. A preface by the Fine Arts Department, dated 2 November 2510 BE (1967 CE).
  2. Chotmaihet Rueang Kanchalachon Muea Plai Phaendin Somdet Phra Narai Maharat ("Records Regarding the Roits At the End of the Reign of His Majesty King Narai the Great"), being a Thai translation of the English book titled A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution That Hapned Lately in the Kingdom of Siam in the East-Indies, Giving a Particular Account of the Seizing and Death of the Late King, and of the Setting Up of a New One, which was printed for Randal Taylor in London in the year 1690 CE. The book seems to be a translation of French documents, whose authors are not known. The book contains correspondences communicated between Ayutthaya and Coromandel Coast from October 1688 CE to February 1689 CE. The Thai translation was first printed in 2496 BE (1953/54 CE) and was printed for the second time as the present book.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ กรมศิลปากร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ) แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution That Hapned Lately in the Kingdom of Siam in the East-Indies, Giving a Particular Account of the Seizing and Death of the Late King, and of the Setting Up of a New One ซึ่ง Randal Taylor พิมพ์ที่ลอนดอนใน ค.ศ. ๑๖๙๐ ต้นฉบับดั้งเดิมคงเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ไม่ปรากฏผู้แต่ง เนื้อหาเป็นจดหมายต่าง ๆ ซึ่งส่งไปมาระหว่างกรุงศรีอยุธยากับ Coromandel Coast ตั้งแต่ตุลาคม ค.ศ. ๑๖๘๘ ถึงกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๖๘๙ คำแปลภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๖ พิมพ์ครั้งที่ ๒ เป็นหนังสือเล่มนี้
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 18 ธันวาคม พ.ศ. 2510
publication_date QS:P577,+1967-12-18T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Nonthaburi
แหล่งที่มา
ไทย: กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (๒๕๑๐). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๑. นนทบุรี: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด. (ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน07:12, 3 กรกฎาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 07:12, 3 กรกฎาคม 2564หน้า 5,225 × 7,816, 75 (4.18 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{Institution:Fine Arts Department}} from {{th|1=กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (๒๕๑๐). ''ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๑''. นนทบุรี: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด. (ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐).}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์