ข้าราชการหัวเมืองเหนือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเครื่องราชบรรณาการ

ข้าราชการหัวเมืองเหนือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายเครื่องราชบรรณาการ

 วันที่ ๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงเครื่องครึ่งยศ เสด็จออกที่ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท พระบรมวงยานุวงษ์ แลเข้าราชการเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทพร้อมกัน พระยาศรีสหเทพ ราชปถัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทยนำข้าราชการหัวเมืองเหนือ ๒ เมือง เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ จำานวนรัตนโกสินทรศก ๑๑๕ ดังแจ้งต่อไปนี้

นครเมืองน่าน

 เจ้าราชวงษ์ ๑ นายน้อยขัติยะ ๑ นายน้อยมหาวัน ๑ พระยาจิตตะวงษวรยศ เจ้าเมืองเชียงของ ๑ พระเมืองไชย ๑ นายน้อยสาม ๑ เพี้ยราชวัง ๑ เพี้ยราชเมืองมูน ๑ รวม ๘ นาย

เมืองแพร่

 พระยาพิริยวิไชย เจ้าเมืองแพร่ ๑ หลวงอุตราภิบาถ รองเสนาตำแหน่งวัง ๑ รวม ๒ นาย

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสัณฐารด้วยผู้ที่มาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ที่กล่าวนามมาแล้วตามสมควร แล้วเสด็จขึ้น ผู้ที่เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทกราบ ถวายบังคมลากลับออกมาจากที่เฝ้า