คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์/การแทรกธาตุลงในอายุมูลธาตุ


การแทรกธาตุลงในอายุมูลธาตุ

ถ้าจะแทรกธาตุทั้ง ๔ ลงในกองบาปธาตุ เป็นเวลา ๒๒ ปี รวมทั้ง
๔ ธาตุ ๘ พระเคราะห์ ให้แทรกไปตามลำดับ ลำดับวิถีในอสีติธาตุ คือ ลม ไฟ
น้ำ ดิน และแทรกไปตามลำดับพระเคราะห์คือ ธาตุลม ธาตุใน ๓ ธาตุนอก
๘ ธาตุไฟ ธาตุใน ๑ ธาตุนอก ๗ ธาตุน้ำ ธาตุใน ๔ ธาตุนอก ๖ ธาตุดิน
ธาตุใน ๒ ธาตุนอก ๕ ด้วยกำลังธาตุคืออังคาร ๘ ราหู ๑๒ อาทิตย์ ๖ เสาร์
๑๐ พุธ ๑๗ ศุกร์ ๒๑ จันทร์ ๑๕ พฤหัสบดี ๑๙ วิธีทำ ให้ตั้งอายุบาปธาตุ
๒๒ ปีลง ๘ ฐาน เอากำลังพระเคราะห์องค์ที่ต้องการทราบเวลาแทรกคูณตามลำดับ
ฐาน แล้วเอากำลังพระเคราะห์รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ หารจงทุกฐาน ได้ลัพธ์เป็นปี เศษเอา
๑๒ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์เป็นเดือน เศษเอา ๓๐ คูณ เอา ๑๐๘ หาร
ได้ลัพธ์เป็นวัน ถ้าเศษวันมีในพระเคราะห์ ตัวใดให้เอาเศษนั้น ไปบวกกับกองวันในกำลัง
พระเคราะห์ที่จะทำต่อไปในเบื้องหน้า

ได้ทำวิธีหากำลังพระอังคารตัวต้นที่แทรกว่าจะเป็นเวลาเท่าใดไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง
ตั้ง ๒๒ ปีลง เอา ๘ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๑ ปีเศษ ๖๘ เศษเอา
๑๒ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๗ เดือน เศษ ๖๐ เศษเอา ๓๐ คูณ เอา
๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๑๖ วัน มีเศษ ๗๒ วัน เศษเอาไปบวกกับจำนวนวันที่จะทำต่อไป
ในพระเคราะห์เบื้องหน้า เมื่อทำสำเร็จแล้วทั้ง ๔ ธาตุ ๘ พระเคราะห์ได้เวลาแทรกตาม
ลำดับกำลังพระเคราะห์ในราศีตุล มีพระอังคารเป็นต้นดังนี้

แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุลมแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุไฟแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุน้ำแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุดินแม่แบบ:เว้นวรรค-3๑๖


๑๐


๒๐


๑๔


๑๖


๑๐


๒๐

๑๐
๑๔


๒๖


๒๖


๒๖

๑๑ช่องต้นข้างบนบอกว่าธาตุลม เลข ๓ คือพระอังคาร เลขใต้พระอังคารนั้นก็
คือ บอกเวลาพระอังคารแทรกได้ ๑ ปี ๗ เดือนกับ ๑๖ วัน เลข ๘ พระราหู
เลขใต้พระราหู บอกว่าพระราหูแทรก ๒ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน เลขที่เขียนไว้หว่าง
กลางข้างใต้เวลาทั้งสองนั้น คือกำลังพระอังคารกับพระราหูรวมกันแทรกได้ ๔ ปีไม่มีเศษ
เดือนกับ ๒๖ วัน

ช่องธาตุไฟ น้ำ ดิน พึงดูตามตัวอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในช่องต้นนั้นเถิด
และเมื่อรวมกำลังแทรกเข้าทั้งหมด ๔ ธาตุแล้ว ก็จะได้เวลาเป็นจำนวน ๒๒ ปีพอดี

แล้วพึงแทรกในสุริชธาตุ ๑๒ ปี คูณด้วยกำลังธาตุไฟ น้ำ ดิน ลม
ไปตามลำดับกำลังพระเคราะห์ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุไฟแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุน้ำแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุดินแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุลมแม่แบบ:เว้นวรรค-3


๑๐

๑๐
๒๐
๑๐

๑๐
๒๐

๑๐


๒๐


๑๐


๒๐


แล้วพึงทำแทรกในกองอมฤตธาตุ ๑๖ ปีด้วยกำลังธาตุ น้ำ ดิน ลม ไฟ
ไปโดยลำดับกำลังพระเคราะห์ ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุน้ำแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุดินแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุลมแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุไฟแม่แบบ:เว้นวรรค-3


๑๐


๒๐


๒๔

๑๐

๑๐
๒๐


๒๔


๑๖


๑๔

๑๑
๑๖


๑๔


แล้วพึงทำแทรกในกองโกลีธาตุ ๓๐ ปี ด้วยกำลังธาตุ ดิน ลม ไฟ น้ำ
ไปโดยลำดับกำลังพระเคราะห์ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุดินแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุลมแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุไฟแม่แบบ:เว้นวรรค-3
แม่แบบ:เว้นวรรค-3ธาตุน้ำแม่แบบ:เว้นวรรค-3


๑๐


๒๐
๑๐


๒๐

๑๐๑๐


๒๐


๑๐
๑๐

๒๐


ถ้าจะทำโชคธาตุทั้ง ๔ ให้ตั้งศักราชลง (จุลศักราชที่เกิด) เอา ๒๐๕
ลบ เอา ๘๐ หารเกิดวันใด เอามูลธาตุวันนั้นลบก่อน เรียงไปตามลำดับวิถีของอสีติธาตุ
เช่นเกิดวันอังคาร วันพุธกลางคืน ให้ลบแต่ปาปไปสุริช อมฤต โกลี คือให้เอา ๒๒
ปีลบก่อน แล้วเอา ๑๒, ๑๖, ๓๐ ปีลบไปโดยลำดับ