พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา"
๑๑
 องค์ใดพระสัมพุทธ์ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมลเกลศมาร บมิหม่นมิหมองมัว
 หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบพันพัว สุวคนธกำจร
 องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
 ชี้ทางบันเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
 พร้อมเบญจพิธจัก ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
 กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตวโลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
 ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุณ ญภาพนั้นนิรันดร ฯ
"พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ"

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"ส๎วากฺขาโต ภควตา ธมฺโม"
๑๖
 ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
 แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมนท์
 ธรรมใดนับโดยมรรคผล เปนแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
 สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
 อีกธรรมต้นทางคระไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
 คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
 ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตต์และกายวาจา ฯ
"ธมฺมํ นมสฺสามิ"

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ"
๑๖
 สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
 เห็นแจ้งจัตุสัจเสร็จบรร ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สอาดและปราศมัวหมอง
 เหินห่างทางข้าศึกปอง บมิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
 เปนเนื้อนาบุญอันไพ ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์ภูลผล
 สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
 ข้าขอนบหมู่พระศรา พกทรงคุณา
นุคุณประดุจรำพัน
 ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติสัย
 จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ
"สํฆํนมามิ"