คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๒๔/๒๕๕๗

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๑๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

๑. รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๓ ราย

๑.๑ พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๑.๒ พลเรือเอก ประจบ ปรีชา (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
๑.๓ พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการ ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
๑.๔ พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการ ฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
๑.๕ พลโท จารุวุฒิ ศิระพลานนท์ (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)
๑.๖ พลโท พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร)
๑.๗ พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
๑.๘ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)
๑.๙ พลอากาศโท มณฑล สัชฌุกร (รองเลขาธิการ ฯ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง)
๑.๑๐ พันตำรวจเอก โสภณ ศิริมาจันทร์ (รองเลขาธิการ ฯ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
๑.๑๑ นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการ ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
๑.๑๒ พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ (รองเลขาธิการ ฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
๑.๑๓ พลเอก สถิต แจ่มจำรัส (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)

๒. ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ราย

๒.๑ พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๒.๒ พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
๒.๓ พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดำ (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
๒.๔ พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
๒.๕ พลตำรวจตรี ลิขิต สุทธะ (ที่ปรึกษา ฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
๒.๖ พลเอก สานิต เทพวัลย์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)
๒.๗ พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร)
๒.๘ พลตรี นุ โชติสันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
๒.๙ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)
๒.๑๐ พลอากาศโท วิจิตร์ จิตร์ภักดี (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง)
๒.๑๑ พลตำรวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์ (ที่ปรึกษา ฯ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
๒.๑๒ พลตำรวจตรี ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษา ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
๒.๑๓ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ปรึกษา ฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
๒.๑๔ พลโท กมล สุวภาพ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)

๓. พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๔. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๕. นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถแก้ไข

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม /ตอน /หน้า / .๑๒๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๒๕/๒๕๕๗

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"