คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๑


เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐'"


   ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับแลว

ตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนหนานั้น ตองเริ่มดําเนินการตาง ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สวนบุคคลซึ่งประสงคจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม ก็ใหยื่นคําขอ จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติ แตเนื่องจากประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ บางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ยังมีผลใช้บังคับ การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเช่นว่านี้จึงยังไม่อาจ กระทําได้ ผลจากการนี้ทําให้พรรคการเมืองทั้งที่จัดตั้งขึ้นแล้วและกําลังเตรียมจะจัดตั้งขึ้นใหอาจเกรงว่า หากไม่สามารถดําเนินการตาง ๆ ไดทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะเปนเหตุใหเสียสิทธิ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งและการไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดังที่ปรากฏขาวทางสื่อมวลชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และหนังสือรองเรียนหรือแสดง ความกังวลจากพรรคการเมืองหรือกลุมตาง ๆ ที่เรียกรองใหคณะรักษาความสงบแหงชาติหาทางแกไข ผลกระทบดังกลาว คณะรักษาความสงบแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวา แมสถานการณรอบดานในขณะนี้ จะสงบเรียบรอย ประชาชนทั่วไปสามารถดําเนินชีวิตและประกอบหนาที่การงานไดเปนปกติสุข แตก็ยังมี ความจําเปนตองคงประกาศและคําสั่งดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่งเพื่อไมใหมีผูฉวยโอกาสอางการดําเนินการ ตามกฎหมายไปกระทํากิจกรรมทางการเมืองอื่น อันกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและ ความปกติสุขในบานเมืองซึ่งกําลังดําเนินมาดวยดี ตลอดจนกระทบตอบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง การอยูระหวางการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ประกอบกับในขณะนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมแลวเสร็จ แตทั้งนี้ การคงประกาศและคําสั่งดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่งตองไมทําใหพรรคการเมืองเสียสิทธิและโอกาส ตามกฎหมาย จึงสมควรขยายกําหนดเวลาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายไดอยูแลว เปนกรณีๆ ไป โดยไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แตเพื่อใหทุกพรรคการเมือง ไดรับประโยชนเสมอกันจึงควรไดรับการพิจารณาไปพรอมกัน

่      อนึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติไดพิจารณาดวยวากิจกรรมที่กฎหมายกําหนดใหพรรคการเมือง

ตองดําเนินการนั้นลวนมีนัยสําคัญตอการปฏิรูปการเมืองทั้งสิ้นเพราะมุงจะใหพรรคการเมืองทั้งที่จัดตั้งขึ้นแลว และที่จะจัดตั้งขึ้นใหมมีลักษณะเปนพรรคการเมืองของประชาชน กลาวคือ ประกอบดวยสมาชิก ที่มีความผูกพันกับพรรคการเมือง มีการชําระคาบํารุงพรรคการเมือง มีสวนรวมอยางกวางขวาง ในการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และกระจายอยูทั่วไปในทุกเขตพื้นที่ที่จะสง สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนมาตรการใหมที่ไมเคยมีมากอน สมาชิกพรรคการเมืองจึงเปน องคประกอบสําคัญยิ่งของพรรคการเมือง จําเปนตองมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกใหถูกตอง เรียบรอย เปนปจจุบัน ไมซ้ําซอนกับรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองอื่น สมาชิกตองมีอุดมการณ ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันมิใชเขาเปนสมาชิกเพราะการรวบรวมรายชื่อกันมาหรือเพราะเหตุจูงใจ อยางอื่น ทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และยังตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ ตามกฎหมายอีกดวย จึงสมควรใหสมาชิกมีโอกาสทบทวนเจตนารมณที่แทจริงอีกครั้งหนึ่ง โดยที่สมาชิกพรรคการเมืองตาง ๆ ที่มีอยูลวนมีที่มาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งขณะนั้นยังมิไดมีมาตรการใหมดังกลาว บัดนี้พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกยกเลิกไปแลวโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หากแตมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ใหสมาชิกตามที่ปรากฏ ในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีขึ้นยังคงอยูตอไปเพียงแต ใหพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนสมาชิกใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และจัดหาสมาชิกใหมใหได จํานวนเพิ่มขึ้นตามที่กําหนด ตลอดจนจัดใหสมาชิกทุกคนชําระคาบํารุงพรรคการเมืองซึ่งการดําเนินการ เชนวานี้ยังอาจเกิดความสับสนในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองแทจริง และยืนยันเจตนารมณ ตลอดจนความสมัครใจของผูเปนสมาชิก ทั้งยังเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางพรรคการเมืองที่มีอยูแลวกับ พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหมอีกดวย ดังนั้น เพื่อใหมาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองไดผลในการปฏิรูปตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพื่อใหการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พรอมทั้ง การแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ที่อยู เจตนารมณและการชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนไป โดยถูกตองเรียบรอย เปนปจจุบัน ไมเกิดความยุงยากสับสนหรือความเหลื่อมล้ําระหวางพรรคการเมือง ที่จัดตั้งขึ้นกอนแลวไมวาจะมีสมาชิกจํานวนมากหรือนอย และระหวางพรรคการเมืองเหลานั้นกับพรรคการเมือง ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม จึงควรใหเสรีภาพแกบุคคลในการที่จะพิจารณาตรวจสอบกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ เสียใหม และทบทวนการตัดสินใจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยรอบคอบ ชัดเจน อิสระและสมัครใจ ไมอยูภายใตความกดดันหรือขอผูกพันใด ๆ ดวยการเปนฝายยืนยันเจตนารมณ โดยมิไดมีการสลายสมาชิกภาพแลวเริ่มตนใหมทั้งหมดแตอยางใด ซึ่งหากพรรคการเมืองใดมีสมาชิก ถูกตองครบถวนตามลักษณะดังกลาวอยูแลว ไมควรไดรับการกระทบกระเทือนมากนัก

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ

มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะ รักษาความสงบแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

     ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๑๔๐ ใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ เปนสมาชิก และยังคง เปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นตอไป และใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปมีหนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอ หัวหนาพรรคการเมืองนั้น พรอมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และชําระคาบํารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อพนกําหนดเวลา ดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือแจงยืนยันการเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรค การเมืองนั้น และใหพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ พนกําหนดเวลาดังกลาว มาตรา ๑๔๑ ในวาระเริ่มแรก ใหพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ ดําเนินการในเรื่องและ ภายในระยะเวลา ดังตอไปนี้ (๑) จัดใหมีทุนประเดิมจํานวนหนึ่งลานบาท และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ (๒) จัดใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ จํานวนไมนอยกวา หารอยคนชําระคาบํารุงพรรคการเมืองสําหรับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และใหพรรคการเมืองแจงใหคณะกรรมการทราบพรอมดวยหลักฐานแสดง การชําระคาบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับภายใน สิบหาวันนับแตวันพนระยะเวลาชําระคาบํารุงพรรคการเมืองดังกลาว (๓) จัดใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ ชําระเงินคาบํารุง พรรคการเมืองใหไดจํานวนไมนอยกวาหาพันคนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และใหได จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อพนระยะเวลา สี่ปดังกลาวแลวใหสมาชิกภาพของสมาชิกที่มิไดชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนอันสิ้นสุดลง และให นายทะเบียนสมาชิกแจงใหนายทะเบียนทราบ ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด

 (๔) จัดใหมีการประชุมใหญเพื่อแกไขขอบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณทางการเมือง

ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองใหถูกตองตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามขอบังคับของพรรคการเมือง ที่แกไขใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษา ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ การประชุมใหญดังกลาว นอกจากจะตองดําเนินการตามขอบังคับของพรรคการเมืองที่ใชบังคับอยูแลว ยังตองมีหัวหนา สาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแลวมีจํานวน ไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน เขารวมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแกไขขอบังคับและ เลือกหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคดวย (๕) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหครบถวนตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พรอมทั้งแจงรายการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ภายใน กําหนดเวลาตาม (๔) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาพรรคการเมืองไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดภายใน ระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการอาจมีมติใหขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกหนึ่งเทาของ ระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่คณะกรรมการ มีมติใหขยาย แลวแตกรณี ใหพรรคการเมืองที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นสภาพลง ทั้งนี้ ในระหวางเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๔) และ (๕) ไมครบถวน จะสงผูสมัครรับเลือกตั้งไมได การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ที่มีผลกระทบตอพรรคการเมือง ใหเปนอํานาจของ คณะกรรมการที่จะวินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหยื่น คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยไดภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ มาตรา ๑๔๒ ในระหวางที่พรรคการเมืองใดยังดําเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๔) และ (๕) ไมครบถวน หามมิใหจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ใหแกพรรคการเมืองนั้น”

   ขอ ๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๑๔๔ ในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น ภายหลัง จากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ หากพรรคการเมืองใดยังมีสาขาพรรคการเมือง ไมครบถวนตามมาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๙

 ของพรรคการเมืองดังกลาว ประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน และหัวหนาสาขา

พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจนครบจํานวนเจ็ดคน ในกรณี ที่พรรคการเมืองใดมีหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดรวมกัน ไมถึงเจ็ดคน ใหพรรคการเมืองจัดใหมีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพื่อใหไดจํานวนที่ยังขาดอยูจนครบ จํานวนเจ็ดคน ทั้งนี้ การเลือกกันเองของหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจํา จังหวัดหรือการเลือกตัวแทนสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับ”

     ขอ ๓ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๔๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

    ขอ ๔ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หามมิใหพรรคการเมืองตาม มาตรา ๑๔๐ จัดใหมีการประชุมใหญตามมาตรา ๑๔๑ (๔) รวมทั้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน พรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๔๑ (๕) การประชุมสมาชิกพรรคการเมือง หรือ การดําเนินการอื่นใดในทางการเมืองนอกเหนือจากที่กําหนดไวในคําสั่งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ทั้งนี้ ใหนําขอหามตามขอ ๒ แหงประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และขอ ๑๒ แหงคําสั่งหัวหนาคณะ รักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาใชบังคับ

     ขอ ๕ เพื่อใหการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมสามารถดําเนินการทางธุรการและมีโอกาส

เตรียมการเพื่อเขาสูชวงเวลาการทํากิจกรรมทางการเมืองไปพรอมกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นกอนแลว ใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมดําเนินการตามหมวด ๑ ของพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แตการประชุม เพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐ ตองไดรับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบ แหงชาติและใหดําเนินกิจกรรมไดเทาที่ไดรับอนุญาตหรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนด

        ขอ ๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจกําหนด

โดยทําเปนประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนี้ และจะกําหนดให การที่พรรคการเมืองจะตองแจงหรือรายงานเรื่องใดตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน พรรคการเมืองอาจกระทําโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่น ดวยตนเองก็ได

     ขอ ๗ ในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือคําสั่งนี้ ใหหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะรักษาความสงบ แหงชาติ แลวแตกรณี

    อ ๘ เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงคณะรักษาความสงบแหงชาติเพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ อันเปนอุปสรรค ตอการดําเนินการของพรรคการเมือง และรวมกันจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง เพื่อนําไปสูการเลือกตั้งทั่วไปที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยใหหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และจะเชิญผูแทนพรรคการเมืองหรือ กลุมการเมืองตาง ๆ เขาหารือดวยก็ได

      ขอ ๙ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป