คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/หนังสือ 13 ตุลาคม 2510

สารบัญ
 1. หนังสือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ด่วนมาก ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510 เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการของคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2510
 2. เอกสารแนบท้าย
  1. ร่างคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4)
  2. สรุปที่ดินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ที่ยังมีการโต้แย้ง

ลับ-เฉพาะ
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ด่วนมาก
ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510
คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สิน
ในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สิน
ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ

13 ตุลาคม 2510

เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการของคณะกรรมการฯ
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อ้างถึง คำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2507
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4)

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ตามจำนวนเงินที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เบียดบังและยักยอกทรัพย์สินของรัฐไป เท่าที่ปรากฏแล้วเป็นเงิน 604,551,276.62 บาท (หกร้อยสี่ล้าน ห้าแสน ห้าหมื่น หนึ่งพัน สองร้อย เจ็ดสิบหกบาท หกสิบสองสตางค์) นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการรวบรวมเงินเพื่อชดใช้ความเสียหายของรัฐเพียงสิ้น 30 มิถุนายน 2510 เป็นจำนวนเงิน 535,727,195.28 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้าน เจ็ดแสน สองหมื่น เจ็ดพัน หนึ่งร้อย เก้าสิบห้าบาท ยี่สิบแปดสตางค์) แต่กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หากมีการตรวจพบทรัพย์สินรายใหม่ภายหลังกำหนดเวลา 3 ปี คือ ภายหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2510 แล้ว ก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังมีทรัพย์สินอีกหลายรายที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ได้เงินมาชดใช้ความเสียหายของรัฐ ซึ่งคาดว่า จะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ทันตามกำหนด คือ

1. ที่ดินที่มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ไว้ทางกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลและคดียังไม่ถึงที่สุด

 1.1 คดีที่ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ฟ้อง ร.ท. เป้า ไวคุณา จำนวนที่ 26 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาที่ดินเป็นเงิน 1,345,450 บาท

 1.2 คดีที่ธนาคารและบริษัทต่าง ๆ ฟ้องกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ถือว่า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถือที่ดินไว้แทน

 1.2.1 ธนาคารแห่งเอเชียฯ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จำนวน 31 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาที่ดินไว้เป็นเงิน 9,443,300 บาท

 1.2.2 บริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จำนวน 4 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาที่ดินไว้เป็นเงิน 439,427.50 บาท

 1.2.3 บริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาที่ดินไว้เป็นเงิน 967,500 บาท

 1.3 ที่ดินที่โต้แย้งไว้ทางกระทรวงการคลัง แต่ยังมิได้ทำการฟ้องร้อง

 1.3.1 บริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาไว้เพียง 1 โฉนด เป็นเงิน 1,012,500 บาท ส่วนอีก 1 โฉนด ราคาที่คณะกรรมการตีราคาประมาณราคาขั้นต้น เป็นเงิน 1,232,600 บาท รวมเป็นเงิน 2,245,100 บาท

 1.3.2 บริษัทบางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาไว้ เป็นเงิน 1,512,000 บาท

 1.3.3 นางแน่งน้อย พาลการมย์ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4 โฉนด คณะกรรมการตีราคาตีราคาไว้ เป็นเงิน 261,000 บาท

 รวมที่ดินที่อยู่ในระหว่างการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ มีจำนวน 69 โฉนด เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ราคาประมาณ 16,213,777.50 บาท กับสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 10 แปลง รวม 12 หลัง เป็นเงินประมาณ 838,509 บาท

2. ที่ดินดงเทพรัตน์ จังหวัดชัยนาท รวม 4 โฉนด เนื้อที่ 3,104 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ได้มีราษฎรร้องเรียนว่า ที่ดินบางส่วนตนได้ครอบครองมาก่อน และบางส่วนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้เพิกถอนโฉนดเสีย แต่อาจมีบางส่วนยังคงเป็นของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และตกมาเป็นที่ดินของรัฐ ที่ดินแปลงนี้จึงไม่ได้ตีราคา

3. บ้านและที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 259 ตารางวา ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงการคลังได้แจ้งในกระทรวงการต่างประเทศทราบและได้อายัดไว้แล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นขอโอนมาเป็นของกระทรวงการคลัง

4. เกี่ยวกับหุ้นของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ในหลายบริษัท จากประสพการณ์ที่ผ่านมา มีข้อที่ทำให้รัฐต้องเสียหาย 2 ประการ คือ (1) ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ซึ่งอาจทำให้มีการกดราคาหุ้นให้ต่ำเกินไป และ (2) เนื่องจากกรรมการของบริษัทในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของบริษัท ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทเสื่อมโทรม

5. หุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่ตกเป็นของรัฐ แต่ขณะนี้ ยังมีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์อยู่หลายบริษัท ดังนี้

 5.1 หุ้นในบริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัด จำนวน 4,999 หุ้น บริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด โต้แย้งว่า เป็นของตน คณะกรรมการตีราคาได้ตีราคาหุ้นละ 678 บาท เป็นเงิน 3,389,322 บาท

 5.2 หุ้นในบริษัทวิจิตรก่อสร้าง จำกัด ตกมาเป็นของกระทรวงการคลัง จำนวนรวม 505 หุ้น แต่บริษัทส่งใบหุ้นให้เพียง 460 หุ้น ขาดไป 45 หุ้น ใบหุ้นที่ไม่ส่งให้นี้ บริษัทอ้างว่า เป็นหุ้นที่ใช้ยันบริษัทไม่ได้ ถ้าคิดมูลค่าตามที่คณะกรรมการตีราคาได้ตีราคาไว้หุ้นละ 6,438 บาท จะเป็น 289,710 บาท

 5.3 หุ้นในบริษัทบางกอกเบียร์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยอมฤตบริวเวอรี่ จำกัด) จำนวน 875 หุ้น บริษัทจะส่งใบหุ้นให้เพียง 700 หุ้น ส่วนอีก 175 หุ้นนั้น บริษัทคัดค้าน เป็นมูลค่าตามที่คณะกรรมการตีราคาได้ตีราคาแล้วหุ้นละ 9,000 บาท เป็นเงิน 1,575,000 บาท

 รวมมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระหว่างโต้แย้ง 3 บริษัท เป็นมูลค่า 5,254,032 บาท

6. การดำเนินการยึดทรัพย์สินที่บ้านเลขที่ 166 ถนนปฏิพัทธ์ (สะพานควาย) แม้กระทรวงการคลังจะได้ยึดไว้แล้ว แต่ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ได้คัดค้านขอชี้สินเดิมและสินส่วนตัวเสียก่อน ซึ่งกว่าจะสิ้นสุดและนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้ ก็คาดว่า จะไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนด

7. การสอบสวนกิจการของบริษัทที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ถือหุ้นอยู่ด้วยนั้น มีอยู่อีกหลายบริษัทที่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงทำให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นกิจการส่วนตัวของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์

ฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะได้มีการแก้ไขคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ติดตามรวบรวมทรัพย์สินกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาชดใช้ความเสียหายของรัฐที่ยังขาดอยู่ต่อไป การปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ

(1) คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ
(2) คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
(3) คณะกรรมการตีราคา และ
(4) คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งความเกี่ยวกับทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์

เห็นสมควรขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีกสองปี คือ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2512

2. หุ้นของบริษัทหลายบริษัทที่ตกมาเป็นของรัฐ มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ซึ่งอาจทำให้มีการกดราคาหุ้นให้ต่ำเกินไป จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลังมีสิทธิที่จะโอนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ ไม่ว่าข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้ประการใดก็ตาม

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนี้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ขยายออกไป จึงสมควรจะมีข้อกำหนดว่า นอกจากทรัพย์สินที่ได้ว่ากล่าวฟ้องร้องกันอยู่แล้วนั้น การวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินรายใดเป็นทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ หรือไม่นั้น ให้ถือว่า คำวินิจฉัยของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดำเนินตามคำสั่งฯ เป็นที่สุด ผู้ใดจะนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลมิได้

จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาร่างคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐฯ ตามที่ได้แนบเสนอมาเพื่อได้โปรดพิจารณาพร้อมนี้ด้วยแล้ว.

 • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
 • (นายเสริม วินิจฉัยกุล)
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ
ทำเนียบรัฐบาล

คำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของ
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ
(ฉบับที่ 4)

อนุสนธิตามที่นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 และวันที่ 2 ธันวาคม 2507 อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ตามจำนวนเงินที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เบียดบังและยักยอกทรัพย์สินของรัฐไป เท่าที่ปรากฏแล้วเป็นเงิน 604,551,276.62 บาท (หกร้อยสี่ล้าน ห้าแสน ห้าหมื่น หนึ่งพัน สองร้อย เจ็ดสิบหกบาท หกสิบสองสตางค์) นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการรวบรวมเงินเพื่อชดใช้ความเสียหายของรัฐได้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 535,727,195.28 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้าน เจ็ดแสน สองหมื่น เจ็ดพัน หนึ่งร้อย เก้าสิบห้าบาท ยี่สิบแปดสตางค์) คงเป็นยอดเงินที่ยังขาดอยู่อีก 68,824,081.34 บาท (หกสิบแปดล้าน แปดแสน สองหมื่น สี่พัน แปดสิบเอ็ดบาท สามสิบสี่สตางค์) แต่กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ยังมีทรัพย์สินอีกหลายรายที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ได้เงินมาชดใช้ความเสียหายของรัฐ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ทันตามกำหนด คือ

1. ที่ดินรวม 69 แปลง มีมูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล 7 คดี และมีการอุทธรณ์และฎีกา ยังไม่เสร็จสิ้นไปได้ตามกำหนดเดิม นอกจากนั้น ยังมีเรื่องที่คัดค้านต่อกระทรวงการคลัง แต่ยังมิได้ฟ้องต่อศาลอีก

2. ที่ดินดงเทพรัตน์ จังหวัดชัยนาท รวม 4 โฉนด เนื้อที่ 3,104 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ได้มีราษฎรร้องเรียนว่า ที่ดินบางส่วนตนได้ครอบครองมาก่อน และบางส่วนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งจะต้องถูกเพิกถอนโฉนดเสีย แต่อาจมีบางส่วนยังคงเป็นของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และตกมาเป็นที่ดินของรัฐ

3. บ้านและที่ดิน 1 แปลง ที่กรุงโตเกียว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อโอนมาเป็นของกระทรวงการคลัง

4. หุ้นของบริษัทหลายบริษัทที่ตกมาเป็นของรัฐ ยังไม่ควรที่จะขายในขณะนี้ เพราะว่าข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ซึ่งอาจทำให้มีการกดราคาหุ้นให้ต่ำเกินไป

5. หุ้นของบริษัทหลายบริษัท มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์

6. การชี้สินเดิมและสินส่วนตัวของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ในทรัพย์สินที่คณะกรรมการฯ ยึดไว้ ยังไม่เสร็จสิ้น เพราะการแสดงหลักฐานการชี้ทรัพย์ต้องเสียเวลาสอบพยานบุคคลเป็นส่วนมาก และเมื่อชี้แล้ว จะต้องทำการขายทอดตลาดต่อไป

7. มีกิจการหลายแห่งที่พบหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นกิจการส่วนตัวของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ซึ่งต้องดำเนินการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. เวลาการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ

(1) คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ
(2) คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
(3) คณะกรรมการตีราคา และ
(4) คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งความเกี่ยวกับทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. ของคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 ให้ขยายออกไปอีกสองปี คือ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2512

2. การโอนหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่ตกมาเป็นของรัฐ โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนั้น กระทรวงการคลังจะโอนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ ไม่ว่าข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้ประการใด

3. นอกจากทรัพย์สินที่ได้ว่ากล่าวฟ้องร้องกันอยู่แล้วนั้น การวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินรายใดเป็นทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ หรือไม่นั้น ให้ถือว่า คำวินิจฉัยของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดำเนินตามคำสั่งฯ เป็นที่สุด ผู้ใดจะนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลมิได้.

 • สั่ง ณ วันที่ 
 • จอมพล 
 • (ถนอม กิตติขจร)
 • นายกรัฐมนตรี

สรุปที่ดินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหรือ ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ที่ยังมีการโต้แย้งตามข้อ 1.
หนังสือ
กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี
ข้อ 1.
จำนวนโฉนด เนื้อที่
ไร่ – งาน – วา
ราคา หมายเหตุ
1.1 26 4 – 3 – 71 1,345,450.– คดีท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ฟ้องร้อยโท เป้า ไวคุณา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 960–963/2507
1.2.1 31 26 – 2 – 68 9,443,300.– คดีธนาคารแห่งเอเชียฯ จำกัด ฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 238/2509
1.2.2 4 28 – 0 – 77 439,427.50 คดีบริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัด ฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3522/2509
1.2.3 1 1 – 0 – 45 967,500.– คดีบริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด ฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2628/2508
1.3.1 2 23 – 3 – 38 2,245,100.– ที่ดินที่บริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด โต้แย้ง แต่ไม่ฟ้องศาล
1.3.2 1 0 – 1 – 89 1,512,000.– ที่ดินบริษัทบางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด โต้แย้ง แต่ไม่ฟ้องศาล
1.3.3 4 1 – 0 – 35 261,000.– ที่ดินนางแน่งน้อย พาลการมย์ โต้แย้ง แต่ไม่ฟ้องศาล
รวม 69 86 – 1 – 23 16,213,777.50

1. ที่ดินที่มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ไว้ทางกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาล และคดียังไม่ถึงที่สุด

 1.1 คดีที่ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ฟ้อง ร.ท. เป้า ไวคุณา เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 26 โฉนด คือ:–

ลำดับ หมายเลข
โฉนด
ที่ตั้ง เนื้อที่ ตีราคา หมายเหตุ
ไร่ งาน วา
1 12829 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน 71 42,600 คดีแพ่ง
คดีหมายเลขดำที่
960–963/2507
คดีหมายเลขแดงที่
5785–5788/2509
2 19017 ซอยชื่นแย้ม ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 99 59,400
3 19016 " " 99 59,400
4 136232 ซอยพื้นจันทร์ " 50 30,000
5 17676 ซอยภาวนา ถนนลาดพร้าว 1 32 66,000
6 24950 ซอยอินทรามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 50 30,000
7 19381 ซอยจันทโรจน์วงศ์ " 50 40,000
8 19382 " " 49 39,2000
9 28382 ซอยดวงดี ถนนจรัลสนิทวงศ์ 63 53,550
10 12159 ถนนสายลม 3 40 24,000
11 12160 " 49 29,400
12 15598 ซอยชื่นแย้ม ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 89 53,400
13 18498 " " 9 5,400
14 28360 ซอยดวงดี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 63 53,550
15 28361 " " 63 53,550
16 24968 ซอยอินทามระ 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 1 60,000
17 24969 " " 50 30,000
18 2817 ตรอกศรีสรราช ถนนเพชรบุรี 80 96,000
19 12810 ซอยวีรวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 1 5 63,000
20 13628 ซอยฟื้นจันทร์ " 1 1 60,600
21 24273 ซอยอินทามระ 3 " 2 8 124,800
22 28374 ซอยดวงดี ถนนจรัลสนิทวงศ์ 59 50,150
23 28373 " " 58 49,300
24 28370 " " 64 54,400
25 28371 " " 63 53,550
26 27786 ซอยอินทามระ 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 1 33 79,800
รวม 4 3 71 1,345,450

 1.2 คดีที่ธนาคารและบริษัทต่าง ๆ ฟ้องกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ถือว่า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถือที่ดินไว้แทน

 1.2.1 ที่ดินซึ่งธนาคารแห่งเอเชียฯ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จำนวนรวม 31 โฉนด คือ:–

ลำดับ หมายเลข
โฉนด
ที่ตั้ง เนื้อที่ ตีราคา หมายเหตุ
ไร่ งาน วา
1 10232 ซอยสายน้ำผึ้ง คลองเตย 3 64 582,400 คดีแพ่ง
คดีหมายเลขดำที่
238/2509
2 5099 ถนนงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ 1 2 13 796,900
3 3710 โรงงานบางกอกเบียร์ บางซื่อ 1 3 40 592,000
4 3711 " " 1 1 34 427,200
5 3713 " " 8 26 2,580,800
6 3718 " " 1 1 40 432,000
7 3720 " " 2 2 7 805,600
8 1755 ตรงข้ามวัดชิโนรส บางกอกใหญ่ 1 56 62,400
9 708 ถนนปฏิพัทธ์ สามเสน 1 6 212,000
10 12904 " " 1 5 210,000
11 12903 " " 2 4 244,800
12 12912 " " 2 5 246,000
13 12902 " " 2 1 201,000
14 12911 " " 2 1 201,000
15 12901 " " 1 89 151,200
16 12910 " " 1 99 159,200
17 12900 " " 1 76 140,800
18 12909 " " 1 70 136,000
19 12899 " " 1 36 102,000
20 12908 " " 86 64,500
21 12897 " " 1 37 102,750
22 12907 " " 77 57,750
23 12896 " " 1 48 111,000
24 12906 " " 77 57,750
25 12895 " " 1 39 104.250
26 12894 " " 1 9 81,750
27 12893 " " 1 7 74,900
28 12891 " " 1 6 74,2000
29 12905 " " 99 64,350
30 5227 " " 2 1 100,500
31 12913
(ที่และถนน)
" " 3 10 266,300
รวม 26 2 68 9,443,300

 1.2.2  ที่ดินซึ่งบริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัดโต้แย้งสิทธิ์

ลำดับ หมายเลข
โฉนด
ที่ตั้ง เนื้อที่ ตีราคา หมายเหตุ
ไร่ งาน วา
1 457 คลอง 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 9 1 86 189,300.– คดีแพ่ง คดีดำ
หมายเลขที่
3522/2509
2 458 _____ " _____ 9 2 36 191,800.–
3 720 _____ " _____ 3 1 71 41,2020.–
4 31 _____ " _____ 5 2 61 17,107.50
รวม 28 77 439,427.50
 1.2.3 ที่ดินซึ่งบริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด โต้แย้งกรรมสิทธิ์
1 482 ถนนสุโขทัย ตำบลสามเสน อำเภอดุสิต พระนคร 1 45 967,500.– คดีแพ่ง คดีดำ
หมายเลขที่
2628/2509
 1.3 ที่ดินที่โต้แย้งไว้ แต่ยังมิได้ทำการฟ้องร้อง
 1.3.1 ที่ดินที่ซึ่งบริษัทสหไม้ขีดไฟ จำกัด ถือว่า เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
1 10664 ตำบลสองห้อง อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี (บางเขน พระนคร) 8 1 75 1,012,500.–
2 6245 ตำบลวัดเกษ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 15 1 63 1,232,600.–* *เป็นราคา
โดยประมาณ
 1.3.2 ที่ดินซึ่งบริษัทบางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด ถือว่า เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
1 3547 ถนนสุริวงศ์ บางรัก พระนคร 1 89 1,512,000.–

 1.3.3 ที่ดินที่นางแน่งน้อย พาลการมย์ โต้แย้งกรรมสิทธิ์

ลำดับ หมายเลข
โฉนด
ที่ตั้ง เนื้อที่ ตีราคา หมายเหตุ
ไร่ งาน วา
1 12715 ซอยบังกาโลเอนจอย สามเสน ดุสิต 2 120,000
2 12716 " " " 2 120,000
3 15611 " " " 15 9,000
4 15612 " " " 19 11,400
รวม 1 35 261,000
 2. ที่ดินดงเทพรัตน์ จังหวัดชัยนาท
1 180 ตำบลดงคอน อำเภอสรรค์บุรี 2,144 1 60 ราษฎรโต้แย้ง
2 181 " " 84 80 กรรมสิทธิ์ และ
3 182 " " 116 3 50 อยู่ในระหว่าง
4 183 " " 759 40 การเพิกถอน
กรรมสิทธิ์ และ
ยังไม่ได้ตีราคา
รวม 3,104 2 30


 • คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ
 • ทำเนียบรัฐบาล
 • 12 กันยายน 2510.