ผู้สร้างสรรค์:เสริม วินิจฉัยกุล

เสริม วินิจฉัยกุล
(พ.ศ. 2450–2528)
นักกฎหมาย นักการธนาคาร และนักการเมืองชาวไทย

งาน แก้ไข