คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/2564

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๔๐๗/๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

ด้วยพันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.๔ ขั้น ๒๐ อัตราเงินเดือน ๔๓,๓๓๐ บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่า ได้ทำร้ายร่างกายโดยการทรมานนายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด เพื่อเรียกเงิน จำนวน ๒ ล้านบาท จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และถูกดำเนินคดีอาญาโดยกล่าวหาว่า ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามเลขคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๑) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่า กระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ จึงให้พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๕ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน ๔๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน ๙๐ วันนับแต่วันพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  • พลตำรวจเอก 
  • (สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บรรณานุกรม แก้ไข

  • มติชน. (2564, 25 สิงหาคม). เปิดคำสั่ง ผบ.ตร. เซ็นให้ 'พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล' ผกก. สภ.เมืองนครสวรรค์ ออกจากราชการ. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2903634
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"