เครื่องหมายของตำรวจไทย

งานแก้ไข

คำสั่งแก้ไข

 1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 702/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 609/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 3. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 156/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 196/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 5. คำสั่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ที่ 139/2563 เรื่อง ให้ลงโทษข้าราชการตำรวจบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
 6. คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 7. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน (พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

อื่น ๆแก้ไข

 1. บันทึกวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด่วนที่สุด ที่ 0015.135/107ศก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 273/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

กฎหมายแก้ไข

 1. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ 22 กันยายน 2549
 2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 18 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

อื่น ๆแก้ไข

 1. จดหมายถึงพลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (2513)
 2. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (ว่าด้วยการจัดกรมตำรวจ)