คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 11/2563

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบมีอำนาจสั่งห้ามมิให้บุคคลกระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน นั้น

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ที่ ๑๑/๒๕๖๓
เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือ ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๔/พิเศษ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือขาย Free Youth ผ่านแอพพลิเคชั่นเทเลแกรม (Telegram) เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและนัดชุมนุมตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สั่ง ณ วันที่   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พลตำรวจเอก 
  • (สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/
  • หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ลับมาก

บรรณานุกรมแก้ไข

  • กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์. (2563, 19 ตุลาคม). "สั่งปิด 'Telegram' หลังกลุ่มเยาวชนปลดแอกใช้เป็นฐานใหม่กระจายข้อมูล". วอยซ์ออนไลน์. สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/k3FohmZQk
 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์