คำแถลงการณ์ เรื่องการกู้เงินจากธนาคารโลก

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำแถลงการณ์
เรื่องการกู้เงินจากธนาคารโลก

ตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความประสงค์ที่จะกู้เงินจากธนาคารโลก เพื่อนำมาใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ และได้ขอให้ธนาคารโลกจัดส่งคณะผู้แทนเข้ามาสำรวจภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๙๒ ต่อมาประเทศไทยได้ส่งคณะผู้แทนไปเจรจากับธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อทำความตกลงและลงนามในสัญญา การเจรจาได้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา
บัดนี้ การเจรจาได้เป็นผลสำเร็จ โดยธนาคารโลกได้ตกลงให้ประเทศไทยกู้เงินจำนวน ๒๕,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน เพื่อใช้จ่ายในการลงทุน ๓ โครงการ คือ
๑. สำหรับโครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน เพื่อใช้จ่ายในโครงการสร้างเขื่อนชัยนาท และอื่นๆ
๒. สำหรับโครงการท่าเรือกรุงเทพฯ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน เพื่อใช้จ่ายในการขุดลอกสันดอน และซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับท่าเรือคลองเตย
๓. สำหรับโครงการรถไฟ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน เพื่อซื้อเครื่องอาหลั่ยสำหรับล้อเลื่อน เครื่องอาณัติสัญญาณ และเครื่องใช้ต่างๆสำหรับโรงงานมักกะสัน
ทั้งนี้ รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบอำนาจให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงลงพระนามในสัญญากู้เงินในนามของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๓ แล้ว การลงนามในสัญญากู้เงิน ๓ จำนวนนี้ ปรากฎว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียอาคเณย์ ที่ธนาคารโลกได้ให้กู้เงิน ในการนี้รัฐบาลจะได้ดำเนินการเสนอพระราชบัญญัติมอบอำนาจในการกู้เงินต่อรัฐสภาในเร็ววันนี้
สำนักนายกรัฐมนตรี
๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๓

อ้างอิงแก้ไข


ขึ้น

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"