จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ

จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ". (2463). ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (น. 13–18). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463).
2 "จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ". (2463). ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19 (น. 13–18). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พระประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ ลุศนันทน์) พิมพ์ในการกุศลเมื่อปีวอก พ.ศ. 2463].