ชีวประวัติของข้าพเจ้า

ชีวะประวัติของข้าพเจ้า
โดย
พระเจนดุริยางค์
เจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสรณ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
เสวกโท พระเจนดุริยางค์ ท.ช., ท.ม., ต.จ.ว.
(ปิติ วาทยะกร)
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

ชาตะ: ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๒๖
มรณะ: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๑


พิมพ์ที่ บางกอก ซีเกรตาเรียล ออฟฟิศ
เลขที่ ๑๔/๑–๒ ถนนสุริวงค์ โทร ๓๓๗๓๗–๓๖๗๔๘
นายประเวทย์ วิชชุประภา ผู้พิมพ์และโฆษณา ๒๕๑๒

บรรณานุกรม แก้ไข

  • เจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร), พระ. (2512). ชีวประวัติของข้าพเจ้า. กรุงเทพฯ: บางกอก ซีเกรตาเรียล ออฟฟิศ. [เจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเสวกโท พระเจนดุริยางค์ ท.ช., ท.ม., ต.จ.ว. (ปิติ วาทยะกร) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 15 กุมภาพันธ์ 2512].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก