พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระราชเทวี
ทรงแจก
ในงานฉลองพระชนมายุ ๖๐ ทัศ
พ.ศ. ๒๔๖๔

ตำรานพรัตน์
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
ทรงแจก
ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พระพรรษา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

สารบัญ
โดย พระแสงสิทธิ​การ (แสง นนทสุต)
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • ตำรานพรัตน์. (2464). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ทรงแจกในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 60 พระพรรษา วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2464).
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก