ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ ๑

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่อง รบพม่าที่ท่าดินแดง
พิมพ์ในงานฉลองสุพรรณบัฎท่านเจ้าพระยารามราฆพฯ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่อง รบพม่าที่ท่าดินแดง
พิมพ์ในงานฉลองสุพรรณบัฎท่านเจ้าพระยารามราฆพฯ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. (2464). พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่อง รบพม่าที่ท่าดินแดง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานฉลองสุพรรณบัฎท่านเจ้าพระยารามราฆพฯ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2464].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก