บทเพลงปลุกใจ

บทเพลงปลุกใจ
 ของ หลวงวิจิตรวาทการ


 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน นครหลวงฯ โทร. ๗๑๔๖๔
 • นายศักดิ์ศิลป์ สุขะจาติ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๑๕

บรรณานุกรมแก้ไข

 • วิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ), หลวง. (2515). "บทเพลงปลุกใจ". ใน มรรยาทในสังคม นายประสงค์อิศรภักดี บทเพลงปลุกใจ หลวงวิจิตรวาทการ (น. 63–75). นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นางสงุ่น ประสารศุภพจน์ (สงุ่น อิศรภักดี) ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2515].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก