ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการจัดการปกครองรัฐเมืองพาน

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                          บก.ทหารสูงสุด
ที่ 133/86                                                                                                                 14 ต.ค. 86
เรื่องการจัดการปกครองรัฐเมืองพาน

เพื่อให้การปกครองท้องที่รัฐเมืองพานซึ่งได้รับมอบจากกองทัพญี่ปุ่นได้เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงให้จัดการปกครองดังต่อไปนี้
1. ให้กองทัพบกดำเนินการปกครองดินแดนส่วนนี้อย่างแบบทหาร เช่นเดียวกับท้องที่ในสหรัฐไทยเดิม
2. ให้กำหนดเขตท้องที่รัฐเมืองพานฝั่งตะวันตกแม่น้ำสาละวินเป็นอำเภอหนึ่ง เรียกว่าอำเภอเมืองพาน
3. ให้มีนายตำรวจเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ และทำหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอ ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของผู้กำกับการตำรวจสนามจังหวัดเชียงใหม่และ ท.พายัพ ตามลำดับถึงผบ.ทหารสูงสุด
4. ในทางอรรถคดี ให้ศาลอำเภอเมืองหางแห่งสหรัฐไทยเดิมมีอำนาจตลอดในเขตท้องที่อำเภอเมืองพานนี้ด้วยทุกประการ
5. ให้ใช้ระเบียบการต่างๆโดยอนุโลมตามวิธีการปกครองเกี่ยวกับอำเภอโดยทั่วไป เท่าที่ไม่ขัดกับแบบแผนทางการทหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"