ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการจัดปกครองดินแดนภาคใต้ 4 รัฐ

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                     กองบัญชาการทหารสูงสุด
ที่ 108/86                                                                                                                     7 ก.ย. 86
เรื่องการจัดปกครองดินแดนภาคใต้ 4 รัฐ

เนื่องจากทางการทหารจะได้รับมอบดินแดนภาคใต้ 4 รัฐมาอยู่ในความปกครอง คือรัฐไทรบุรี รัฐปะลิส รัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดระเบียบวิธีการปกครองดินแดนส่วนนี้ให้เป็นการเรียบร้อยสืบไป ฉนั้น ให้จัดการปกครองดังต่อไปนี้
1. การปกครอง
ให้มอบดินแดนทั้ง 4 รัฐนี้ ให้กองทัพบกสนามจัดการปกครองตามแบบแผนทางการทหาร โดยใช้ระเบียบการปกครองให้เป็นการเหมาะกับเหตุการณ์
2. การบังคับบัญชา
ก. ให้มีข้าหลวงทหารเป็นผู้บังคับบัญชาประจำทุกๆรัฐ เรียกว่าข้าหลวงทหารประจำรัฐ กับให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและตำรวจเป็นผู้ช่วยตามรูปการปกครองเท่าที่สมควร และขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของข้าหลวงใหญ่ทหาร
ข. ให้มีข้าหลวงใหญ่ทหารเป็นผู้บังคับบัญชารวมทั้ง 4 รัฐอีกชั้นหนึ่ง โดยมีอำนาจการปกครองและบังคับบัญชาข้าหลวงทหารประจำรัฐต่างๆดังกล่าวแล้ว ข้าหลวงใหญ่ทหารขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการกองพล 6 และแม่ทัพกองทัพบกสนามตามลำดับ ถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ค. ข้าหลวงใหญ่ทหารมีอำนาจกำหนดระเบียบการปกครองขึ้นใช้โดยนำเอาระเบียบการปกครองของรัฐทั้ง 4 ที่มีอยู่แล้วและเห็นว่าเป็นการเหมาะสม มาประกอบกับระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และท้องที่ ตลอดถึงประชาชน
ง. ให้มีหัวหน้าที่ปรึกษาประจำกองข้าหลวงใหญ่ทหาร มีอำนาจและหน้าที่ช่วยข้าหลวงใหญ่ทหารในกิจการทั่วไป
จ. ให้มีผบ.ตำรวจสนามประจำกองข้าหลวงใหญ่ทหาร มีอำนาจและหน้าที่ช่วยข้าหลวงใหญ่ทหารในกิจการฝ่ายตำรวจ
3. กิจการอื่นนอกจากนี้ จะได้สั่งภายหลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"