ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องห้ามรับชำระหนี้ด้วยเงินตราอย่างอื่น

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
เรื่องห้ามรับชำระหนี้ด้วยเงินตราอย่างอื่นที่มิใช่เงินตราไทย

เนื่องด้วยปรากฎว่ามีผู้นำเงินตราอย่างอื่นที่มิใช่เงินตราไทยเข้ามาใช้ชำระหนี้กันแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลผู้จะรับชำระหนี้ต้องเสื่อมเสียประโยชน์อันตนควรมีควรได้ จึงขอประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบว่า เงินตราที่จะชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้น คือเงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น ฉนั้น เมื่อมีบุคคลใดนำเงินตราอย่างอื่นๆมาชำระ จึงควรบอกปัดไม่ยอมรับเงินตรานั้นเสียโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เว้นแต่ในดินแดนรัฐไทรบุรี รัฐปะลิส รัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู ซึ่งทางราชการทหารยังยอมให้ใช้เงินตราอย่างอื่นบางชนิดได้เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2486
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อ้างอิงแก้ไข


ขึ้น

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"