ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องเปลี่ยนชื่อดินแดนที่กองทัพไทยตีได้

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
เรื่องเปลี่ยนชื่อดินแดนที่กองทัพไทยตีได้

ด้วยการที่กองทัพไทยได้ยาตรากำลังเข้าไปในดินแดนของข้าศึก ทำการยึดแคว้นสหรัฐไทยใหญ่และมอบหมายการปกครองดินแดนส่วนนี้ให้อยู่ในอำนาจของกองทัพพายัพไว้แล้วนั้น บัดนี้ กองทัพพายัพได้จัดการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ปรากฎว่าประชาชนในดินแดนส่วนนี้เป็นชนเผ่าไทย มีเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสายโลหิตแห่งเชื้อชาติไทย สืบเนื่องกันมาตั้งแต่เดิมเช่นเดียวกันกับชนเผ่าไทยทั้งหลายในประเทศไทยทุกประการ แม้ว่าการที่ดินแดนส่วนนี้ต้องแตกแยกการปกครองจากไทยไปเป็นเวลาช้านานก็ตาม แต่ความเป็นไทยและความเป็นเผ่าพันธุ์ร่วมสายโลหิตไทยด้วยกันก็คงมีอยู่โดยสมบูรณ์ จึงเป็นการสมควรที่จะได้เปลี่ยนชื่อดินแดนส่วนนี้เสียใหม่ เพื่อให้ต้องตามเผ่าพันธุ์และตรงกับประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย
ฉนั้น ให้เปลี่ยนชื่อ แคว้นสหรัฐไทยใหญ่ เป็นสหรัฐไทยเดิม กิจการใดๆอันได้ดำเนินไปแล้วโดยอาศัยคำว่าสหรัฐไทยใหญ่ ให้พึงเปลี่ยนเป็นสหรัฐไทยเดิม ตามที่ได้ประกาศนี้โดยตลอด
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2486
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"