ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องเปลี่ยนสภาพกิจการของกรมรถไฟเป็นรถไฟทหาร

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                          บก.ทหารสูงสุด
ที่ 172/86                                                                                                                 8 ธ.ค. 86
เรื่องเปลี่ยนสภาพกิจการของกรมรถไฟเป็นรถไฟทหาร

เพื่อให้กิจการรถไฟดำเนินไปเรียบร้อยดี และเป็นไปตามแผนการส่วนรวมของทหาร
ฉนั้น ให้กิจการทุกส่วนของกรมรถไฟเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟทหารและขึ้นในบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับการบังคับบัญชาและการดำเนินงานนั้น ให้เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในกรมรถไฟคงประจำหน้าที่ตามระเบียบการบริหารราชการของกรมรถไฟทุกประการ แต่จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างทหารโดยเคร่งครัด และผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้ตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร(ผรท.)ไปเป็นผู้แทนในการอำนวยการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟจะต้องฟังบังคับบัญชาโดยตรง
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"